Adatvédelmi nyilatkozat

A Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt.– „BALANCE-CLUB”

Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzata

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK………………………………………………………………………………………………… 1

BEVEZETÉS……………………………………………………………………………………………………………… 2

1.    AZ
ADATKEZELŐ SZEMÉLYE……………………………………………………………………………… 2

2.    A
SZABÁLYZAT CÉLJA……………………………………………………………………………………….. 3

3.    SZABÁLYZAT
HATÁLYA……………………………………………………………………………………… 4

4.    FOGALOMMEGHATÁROZÁS……………………………………………………………………………….. 5

5.    AZ
ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI……………………………………. 7

6.    AZ
ADATKEZELÉS ELVEI………………………………………………………………………………….. 14

7.    AZ
ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE, CÉLJA…………………………………………………….. 15

8.    ADATKEZELÉS
JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás és kötelező adatkezelés…… 17

9.    AZ
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA………………………………………………………………………. 19

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES
  TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT

ADATOK
KÖREI………………………………………………………………………………………………………. 20

10.1   Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek
kapcsán, az

Adatkezelő
által nyújtott szolgáltatások igénybevétele………………………………………………. 20

10.2   Információ
kérése………………………………………………………………………………………… 21

10.3   Weboldalon
keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés……………. 22

10.4   Banki
adatokkal kapcsolatos adatkezelés……………………………………………………….. 23

10.5   Közösségi
oldalakon történő jelenlét és marketing…………………………………………… 24

10.6   Panaszkezelés…………………………………………………………………………………………….. 25

10.7   Weboldal
látogatási adatok…………………………………………………………………………… 26

11.     ADATFELDOLGOZÁS,
ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS…………………………………. 29

 1. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK
  TÁROLÁSA, AZ

INFORMÁCIÓBIZTONSÁG……………………………………………………………………………………….. 31

13.     AZ
ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI………………………………………………………………… 33

14.     EGYÉB
RENDELKEZÉSEK…………………………………………………………………………….. 35

BEVEZETÉS

 1. A Léleképítő
  Szellemi Önfejlesztő Bt., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit,
  valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők
  együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az
  érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési
  szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a
  Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső
  szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.
  Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a https://balance-life.club/
  weboldalon.
 • Hivatkozva az 1.
  pontra, a jelen Szabályzat a Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt.által a https://balance-life.club/
  oldalon, továbbá a weboldal céljához és tartalmához kapcsolódóan elektronikus
  úton – így például a weboldalon, e-mail-en, közösségi oldalon keresztül, –
  valamint személyesen, telefonon, valamint további más módon, vagy fórumon
  keresztül az érintettek számára nyújtott adatkezelési tevékenységeket
  szabályozza. Adatkezelő a weboldal célján és tartalmán túl is nyújt az
  érintettek számára adatkezelési tevékenységeket, de azokról külön szabályzatban
  rendelkezik.
 • Adatkezelő
  törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás
  adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott
  ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi
  szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen
  bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek
  ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz,
  vagy sem.
 • Bár az előzetes
  tájékoztatás kötelezettségét jelen Szabályzattal az Adatkezelő teljesíti, de a
  könnyebb olvashatóság és átláthatóság érdekében a jelen Szabályzattól formailag
  elkülönülő Adatvédelmi Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat
  mellékletének tekintendő, és amelyet a Szabályzat magyaráz és tölt meg részletes
  tartalommal.
 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
 1. Jelen Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat
  szempontjából Adatkezelő:
 1. Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt.
 1. tényleges adatkezelés címe: „BALANCE-CLUB”, https://balance-life.club/
 • c.    tényleges adatkezelés webcímei (egyben
  Adatkezelő internetes elérhetőségei): 
  • https://balance-life.club/
 • a Munkatárs,
  akinek tevékenységével kapcsolatban a Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt.teljes
  felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
 • A SZABÁLYZAT CÉLJA
 1. A jelen
  szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő
  természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és
  rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes
  személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi
  előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
 • Hivatkozva a 2.1
  pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az
  Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel
  kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
   Rendelete,
 • az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
  kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, 
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető
   feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
   rendelkezéseinek.
 • Az Adatkezelő
  tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az
  érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon
  rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott
  adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési
  jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak
  teljes

körűen eleget téve járul hozzá az érintettek
biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 • SZABÁLYZAT HATÁLYA
 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. december
  hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 • Személyi hatály kiterjed
 1. az Adatkezelőre, továbbá
 1. a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
 1. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat
  hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, 
  1. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos
   érdekeit az adatkezelés érinti.
 • Hivatkozva a 2.
  pont iii. és iv alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az
  alábbiakban kerül meghatározásra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a
  természetes személyeknek az adatait kezeli, akik
 1. a weboldalon keresztül megadott adataikkal a
  weboldalon keresztül megrendelést tettek,
 1. telefonon,
  elektronikus úton – például az info@balance-life.club e-mail címre küldött
  adataikkal, weboldalon, közösségi oldalon keresztül – vagy más módon, vagy más
  fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az
  Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy
 1. telefonon, elektronikus
  úton, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán
  kívül eső más okból vagy célból – például, mint álláskereső – jelentkeztek az
  Adatkezelőhöz.
 • Az Adatkezelő ezen túlmenően külön
  adatállományokban kezeli azon személyek adatait is, akik az Adatkezelővel
  Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.
 • Tárgyi hatály:
  Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében
  folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül
  attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú
  adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló
  iratkezelési szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat
  szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat
  hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.
 • 4.   
  FOGALOMMEGHATÁROZÁS
 1. Adatkezelő a következő fogalmakat használja a
  jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak
  részletes áttekintését.
 • Érintett
  vagy Felhasználó
  : bármely
  meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
  vagy közvetve – azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve
  az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;
 • Személyes
  adat
  : az érintettel kapcsolatba hozható adat –
  különösen az érintettarcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint
  egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
  vonatkozó következtetés;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
  kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
  félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
  körű vagy egyes műveletekre kiterjedő

– kezeléséhez,
így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a

határozottság, és
a megfelelő tájékozottság;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve
  jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan
  vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
  végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a
  jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1. fejezet a) és b) pontja alapján
  meghatározott személy;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az
  adatokon végzett bármelyművelet vagy a műveletek összessége, így
  különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
  valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-
  vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
  jellemzők rögzítése, példálózó felsorolással élve: információkérés,
  megrendelés, stb.;
 • Adatkezelés
  korlátozása
  : a tárolt
  személyes adatok megjelölése jövőbelikezelésük korlátozása céljából;
 • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének
  bármely olyan formája,amelynek során a személyes adatokat valamely
  természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
  különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
  állapothoz, személyes preferenciákhoz,érdeklődéshez,megbízhatósághoz,viselkedéshez,

tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő
  kezelése, amelynekkövetkeztében további információk felhasználása
  nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
  természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
  külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
  biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a
  személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
  történőhozzáférhetővé tétele;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
  technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
  alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
  hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért,
  példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon,
  hogy a helyreállításuktöbbé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további
  kezelésének véglegesvagy meghatározott időre történő korlátozása
  céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes
  fizikaimegsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat
  ledarálása;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok
  összessége;
 • Nyilvántartási
  rendszer
  : a személyes adatok bármely
  módon – centralizált,decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
  szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
  hozzáférhető;
 • Harmadik
  személy
  : olyan természetes vagy jogi
  személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
  nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy
  azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
  irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Adatvédelmi
  incidens
  : személyes adat jogellenes
  kezelése vagy feldolgozása,így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
  valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés
  alapján igénybe vevő és/vagyaz Adatkezelő szolgáltatásainak
  teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi

személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,
amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes
adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára
adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos
adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

 • Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb
  jogviszonybanlevő természetes személy, aki az Adatkezelő
  szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és
  adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal
  kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az
  Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik
  személyek irányában;
 • Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett,
  és/vagy akinek azadathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek
  az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy
  akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;
 • Weboldal: a https://balance-life.club/ portál és minden
  aloldala, amelyneküzemeltetője az Adatkezelő;
 • Közösségi
  oldal
  : példálózó felsorolással
  élve ahttps://www.facebook.com/galocaffe/?fref=ts portálon található
  oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
 • AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS
  JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
 1. Az érintett jogai
  és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679
  Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé
  tájékoztatásra.
 • Az Adatkezelő
  felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jelen fejezet szerinti jogaival
  az info@balance-life.club e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más
  elérhetőségén keresztül élhet.
 • A tájékoztatás
  joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény
  és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az
  Adatkezelő tájékoztatást ad
 1. az általa kezelt adatokról és személyes adatok
  kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról,
  vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • f.      adott esetben ha az adatokat nem az érintettől
  gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, 
  • adott esetben az
   automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a
   logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés
   milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
   következményekkel jár,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót
  vett igénybe,
 1. az adatvédelmi incidens körülményeiről,
  hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 • az érintett személyes adatainak továbbítása
  esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 • A tájékoztatás
  ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
  tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
  költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell
  téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése
  helyesbítéshez vezetett.
 • Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét,
  hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,
 1. ha törvény,
  nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése
  alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító
  adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a
  nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb
  korlátozását.
 • az állam külső és
  belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények
  megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá
  állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió
  jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
  gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és
  munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve
  minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy
  mások jogainak védelme érdekében.
 • Adatkezelő az
  elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig
  értesíteni köteles.
 • A helyesbítés
  joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
  késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
  hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését. Ugyanakkor ha a személyes adat a valóságnak nem
felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére
áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése
nélkül is.

 • A törléshez való
  jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra,
  hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
  vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
  érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
  ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 • Az adatokat a
  fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és
  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 1. az adat kezelése jogellenes;
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot
  jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
   tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a
  célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és
  nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre
  alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
  • a személyes adatok
   gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
   közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

10. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra
hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Magyarázat: Az
  interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való
  jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem
  sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is
  elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az
  internet

sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett
az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak
ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

11. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét
a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó
korlátaira, amelyek a következők:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a
  tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • a személyes
  adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
  szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
  ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
  végrehajtása;
 • népegészségügy területét érintő közérdek;
 • az EU 2016/679
  Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
  törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
  veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése,
  illetve védelme.

12. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más
néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

13. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

14. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét,
de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát.

15. Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni
kell, ha

 1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett
  ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
  korlátozását;
 • az Adatkezelőnek
  már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez; vagy
 • az érintett
  tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

16. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

17. Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra,
hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény
korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a
büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati
gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy
pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi
és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések
megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a
felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

18. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében
meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy
korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek
megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

19. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az
adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá
mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították,
átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni
köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem
valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot,
valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a
bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás
lehetőségét.

20. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az
érintett jogosult arra, hogy

a.  a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy

 • ezeket az
  adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
  adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 
  • az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és

b)  az
adatkezelés automatizált módon történik.

21. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • A
  jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem
  alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
  ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
  végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások
  jogait és szabadságait.
 • A tiltakozáshoz való jog: Az érintett
  tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen,
  ha
 1. a személyes
  adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő
  jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
  esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
  közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
  történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként
  törvény lehetővé teszi.

24. Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek.
alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • Egy példa erre:
  Az érintett a személyes adatainak marketing célú értékesítése (eladása) ellen
  akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult. Ebben az esetben az
  adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem lehet.

25. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.

26. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az
Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

27. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért
egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 • Érintett jogai az automatizált döntéshozatallal
  kapcsolatban, ideértve a profilalkotást:

29. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az
érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak
akkor kerülhet sor, ha a döntést

 1. valamely szerződés megkötése vagy teljesítése
  során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
 • olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett
  jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

30. Az
automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére

 • tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és
  annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget
  kell biztosítani.

31. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani.

32. Információs önrendelkezési jogának
megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1)
391-1400

Fax: +36 (1)
391-1410

www:
http://www.naih.hu

e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

33. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal,
helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével
kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és
Hírközlési

Hatóság 1015
Budapest, Ostrom u.

23-25. Levélcím:
1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457
7100

Fax: (06 1) 356
5520

E-mail: info@nmhh.hu

34. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az
esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát
megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

35. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az
érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért
és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 • Nem
  kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a
  kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az
  érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 • AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 1. Jelen szabályzat rendelkezése valamint az
  Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
 • Jelen szabályzat
  a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek
  kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben,
  amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.
 1. Személyes adatok
  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
  módon kell végezni. – „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve
 • Személyes adat
  kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
  érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
  adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
  törvényesnek kell lennie.

– Célhoz
kötöttség elve –

 • Csak olyan
  személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
  megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek
  megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan

adatot kezel, amely feltétlenül szükséges. –
Arányosság, szükségesség, „adattakarékosság” elve –

 • A személyes adat
  az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
  érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha
  az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
  helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés
  során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az
  adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy
  az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  – „Pontosság” elve –
 • A személyes
  adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
  azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges
  ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
  tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az
  EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
  céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
  kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
  védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
  végrehajtására is figyelemmel.

– „Korlátozott
tárolhatóság” elve –

 • Megfelelő
  biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt
  személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy
  jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
  hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

– „Integritás és
bizalmasság” elve –

 • Az Adatkezelő felelős az a-g.) pontoknak való
  megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
  –„Elszámoltathatóság” elve –
 • AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE,
  CÉLJA
 1. Összhangban a
  jelen szabályzat céljával, a 10. fejezetben meghatározott adatkezelések akkor
  és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 1. az érintett hozzájárulását adta személyes
  adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • b.    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
  szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
  megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik
  természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés
  közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
  keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az
  adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
  kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
  érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
  teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 • Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek
  által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.
 • Magyarázva és
  kibontva az 1. pont a-g. alpontjait, az adatkezelések általános céljai
  a következők: 
  • Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések
   előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen 
   • az érintett, a
    Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő
    kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint
 1. az érintetti adatok kezelése az érintett
  irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;
 1. a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses
  viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;
 1. a Partner adatainak kezelése a szerződéses
  viszonnyal kapcsolatban;
 • Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét
  szolgáló egyéb adatállományok kezelése; 
  • érintett
   adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett
   irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen
   hozzájárult;
 • a Partner adatainak továbbítása az érintett
  irányába;
 • Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése,
  jogos érdekeinek érvényesítése; 
  • Adatkezelővel
   kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása
   és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények
   érvényesítése;
 • Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel
  kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
 • e.    az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az
  Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú
  megkeresés; 
  • az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás
   színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások
   felmérése.
 • Adatkezelő az
  egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az adatkezelés
  egyedi jogalapját/jogalapjait és
   célját/céljait.
 • ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás
  és kötelező adatkezelés
 1. Főszabály az,
  hogy az adatkezelés (lásd 10. fejezet) jogalapja az érintett előzetes, önkéntes
  hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 • Az előzetes
  hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha
  mindhárom tartalmi követelményt, tehát
 1. az önkéntességet,
 • a határozottságot (egyértelműséget) és a
  tájékozottságot is teljesíti.
 • Az érintett
  önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett
  beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni
  kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a weboldal használatával
  elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
  szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed, vagy
  éppen azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett
  az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép
  és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.
 • A hozzájárulásból
  félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az
  adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség
  esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az
  érintett hozzájárult.

– Példák:
a weboldalon található elérhetőségek használata ügyfélkapcsolat céljával,
vagy a weboldalon jelölőnégyzet használata
feliratkozáshoz/elfogadáshoz/hozzájáruláshoz.

 • Ha az érintett
  hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre
  is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más

ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon
kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel.

 • Egy példa lehet erre:
  egy személyes adatokat is tartalmazó, bármilyen célú nyilatkozaton,
  elkülönített helyen és jelölőnégyzettel történő hozzájárulás adása.
 • Adatkezelő ezúton
  tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy
  hozzájárulását bármikor visszavonja.
 • A hozzájárulás
  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
  adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik,
  visszaható hatálya nincsen.
 • A 2011. évi CXII.
  törvény kimondja, hogy ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más
  elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más
  személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi
  épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
  megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt
  az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 • Adatkezelő
  felhívja a figyelmet arra, hogy az említett törvény rendelkezése alapján a 16.
  életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
  jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
  utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 1. Az EU 2016/679
  Rendelet 8. cikk 1. bek. alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén,
  a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben
  jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló
  adta meg, illetve engedélyezte.
 1. A 9. pontnak
  megfelelően, az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű
  erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a
  gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve
  engedélyezte.
 1. A 2011. évi CXII.
  törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett
  hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
  rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
  céljából, vagy
 • a saját vagy
  harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
  érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
  áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő
tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból
kerül sor.

 1. Amennyiben a
  személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező.
  Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és Partnert is –
  részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban,
  amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt
  értelmezendők.
 1. Kötelező az
  adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóság
  felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a
  biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény
  és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján,
  így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és
  megbízási jogviszony esetén. A törvényi kötelezettségeket, a rögzítendő és
  átadandó adatokat, valamint a követendő eljárást a jelen Szabályzat és az
  említett jogszabályok, valamint az adó- és vámhatóság tájékoztatói,
  hirdetményei tartalmazzák részletesen.
 1. Kötelező az
  adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme,
  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz tartalma, a bemutatott
  iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos
  Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy
  egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
  panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus
  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz
  egyedi azonosítószáma vonatkozásában. A kötelező adatkezelés a fenti adatok
  vonatkozásában a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 év.
 • AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 1. Az adatkezelés
  időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység (lásd 10.
  fejezet) esetében 
  1. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak
   törléséig, vagy
 • adatainak kezelésére vonatkozó engedélye
  visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
 • bíróság vagy
  hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések
  hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

d.  azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az

Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A
hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 • Kötelező
  adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja
  meg az adatkezelés időtartamát.
 • Jelen Szabályzat
  az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól
  eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.
 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK
  ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

10.1 Általános rendelkezések az egyes
adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele

 1. Általános szabály
  az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek,
  szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes
  hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának
  biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott
  személyes adatokat – az egyes alpontokban foglalt kivételekkel – az Adatkezelő
  a jelen Szabályzat 8.1. szakaszában meghatározott főszabály szerinti ideig
  őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kér elem beérkezésétől számított
  1 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély
  visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli azokat.
 • A fenti általános
  szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés,
  amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során
  tájékoztatja.
 • Általános szabály, hogy
 1. az egyes
  szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az
  érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az
  Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
 • bármely
  adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön
  adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az
  adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i)
  ismerheti(k) meg.
 • Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az
  adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítja(k), és megtesz(nek)
  minden

biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy
azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

d. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt
adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről
részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött
kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység

meghatározásánál         más          elérhetőség         nincs          megadva:

info@balance-life.club

 • az egyes
  adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az
  Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 • Adatkezelő a bejelentés-köteles adatkezelési
  tevékenységek nyilvántartásba vételét a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál
  kezdeményezte.Avonatkozóhatóságihatározatokszámaia https://balance-life.club/ oldalon azt követően
  lesznek megtalálhatóak, amikor a határozatokat a Hatóság az Adatkezelő számára
  megküldte.

10.2         Információ kérése1

 1. Adatkezelő
  lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik
  megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 • Az információkérés önkéntes hozzájáruláson
  alapul.
 • Az érintettek
  köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az
  Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 • Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
 • név*
 • telefonszám
 • e-mail cím*
 • kérdés tartalma*
 1. A *-gal
  jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
 • 5.    Az adatkezelés célja az érintett számára
  megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 • Az adatkezeléssel érintett tevékenység és
  folyamat a következő:
 1. Az érintett
  elektronikus úton, vagy személyesen, vagy telefonon, és/vagy további más módon,
  vagy fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelő
  termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. 
  1. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül
   megadott adatok e-mail-ben jutnak el.
 • A Munkatárs az
  érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az
  információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 • Érintett, az
  adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az
  információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba
  lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

10.3         Weboldalon keresztül történő megrendeléssel
kapcsolatos adatkezelés2

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára,
  hogy a weboldalán keresztül egy vagy több digitális terméket rendeljen meg.
 • A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az érintettek
  köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül
  önkéntesen, személyes adatainak megadásával digitális terméket rendel.
 • A kezelt adatok köre:
 • név*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • Számlázási adatok*
 1. név*
 • város*
 • irányítószám*
 • A *-gal
  jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

d.  utca, házszám*

 • üzenet
 • megrendelni kívánt digitális tartalom (digitális formátumú könyv)
  jelzése
 • ÁSZF elfogadásának jelzése
 • Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat elfogadásának jelzése
 • megrendelés követően generált díjbekérő száma
 • Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül
  megrendelés biztosítása, a teljesítés elősegítése, valamint a kapcsolattartás.
 • Az adatkezeléssel érintett tevékenység és
  folyamat:
 1. Érintett a
  weboldal megfelelő felületein kitöltésével megadja fenti adatait és jelzi az
  általa megrendelendő digitális terméket vagy termékeket, továbbá jelzi az ÁSZF
  és a jelen Szabályzat elfogadását, majd a megrendelését áttekinti, és a
  megrendelést kattintással megerősíti, az Adatkezelő felé elektronikus úton
  eljuttatja.
 • Adatkezelő felé a weboldalon megadott adatok
  elektronikus úton jutnak el, amelyeket Adatkezelő Munkatársa kezel.
 • A megrendelés
  beérkezését Adatkezelő erre a célra kialakított nyilvántartási rendszere
  automatikusan, elektronikus úton visszaigazolja az érintett számára, amely
  visszaigazolás díjbekérőt tartalmaz. 
  • Adatkezelő Munkatársa
   a banki átutalással kapcsolatos adatkezelés szabályai szerint jár el, és
   amennyiben a díjbekérő szerinti összeg teljesítését igazoltnak találja, úgy
   érintett számára elektronikus úton megküldi annak a felületnek az
   elérhetőségét, ahonnét a megrendelt digitális termékek letölthetőek.
  • Egyebekre az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

10.4         Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a
  weboldalon keresztül megrendelt digitális termékek ellenértékét bankon keresztül
  történő átutalással egyenlítse ki.
 • A bankon keresztül történő átutalás, és így a
  kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson
  alapul.
 • Érintettek köre: Minden természetes személy, aki
  bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.
 • A kezeld adatok köre:
 • •      
  számlabirtokos neve
 • bankszámla száma
 • közlemény
 • összeg
 • Az adatkezelés célja az érintett részéről
  történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
 • A bank- és üzleti
  titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak
  érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson
  tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül
  szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
 • Az adatkezeléssel érintett tevékenység és
  folyamat a következő:
 1. Érintett a banki átutalást az általa választott
  és számára elérhető csatornán teszi meg.
 • Érintett a banki átutalás során közölheti fenti
  adatait az Adatkezelővel, hogy a pénzügyi teljesítés megtörténjen.
 • A sikeres utalást követően az Adatkezelő
  bankszámlájára megérkezik az utalás és a fenti adatok.
 • Adatkezelő ezzel a feladattal feljogosított
  Munkatársa a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény (díjbekérő
  száma) adatait ellenőrzi.
 • A banki átutalás adatait Adatkezelő
  adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés)
  megbízott adatfeldolgozója.

10.5         Közösségi oldalakon történő jelenlét és
marketing

 1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon,
  valamint más közösségi oldalakon.
 • A közösségi
  oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon
  keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és
  egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson
  alapul.
 • Az érintettek
  köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait,
  különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő
  tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4.  Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • érintett publikus neve
 • publikus fotója
 • publikus e-mail címe
 • publikus egyéb adata
 • •      
  érintett közösségi oldalon keresztül küldött
  üzenete
 • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye
 • A közösségi
  portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos
  adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő
  megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett
  tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 • Érintett a
  közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak
  követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon
  található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található
  „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az
  Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az
  ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le,
  továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő
  falon megjelenő hírfolyamokat.
 • Érintett az Adatkezelőt szövegesen és
  számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 • Adatkezelő
  közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is
  közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól,
  egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi
  oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook
  oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon
  történő közzétételt is.
 • Amennyiben nem
  tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk.
  2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek
  közzététele előtt.
 1. Érintett az adott közösségi oldal
  adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek
  megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

10.6         Panaszkezelés3

 1. Adatkezelő
  biztosítja, hogy az érintett a megrendelt digitális termékre, és/vagy
  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát
  szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 • A *-gal
  jelzett adatok kötelezőek.
 • 2.    Az érintettek köre: Minden természetes személy,
  aki az a megrendelt termékre és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére
  vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 • A kezelt adatok köre panaszbejelentés esetén:
 • panasz azonosítója
 • név*
 • panasz beérkezésének időpontja*
 • telefonszám
 • a hívás időpontja
 • a beszélgetés során megadott személyes adatok
 • számlázási/levelezési cím
 • panaszolt termék
 • csatolt dokumentumok
 • panasz oka*
 • maga a panasz*
 • Az adatkezelés célja a panasz közlésének
  lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
 • Az adatkezeléssel érintett tevékenység és
  folyamat a következő:
 1. Érintett panaszát szóban vagy írásban közli az
  Adatkezelővel.
 • Amennyiben
  érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő
  nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 • Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja
  megtenni, úgy arra is lehetősége van az ÁSZF alapján.
 • Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető
  legrövidebb időn belül megválaszolja.
 • Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő
  panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.
 • Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és
  a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó
  és

hatályos 1997.
évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

10.7         Weboldal látogatási adatok

 1. I.        
  Hivatkozások és linkek
 1. Adatkezelő
  weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak,
  amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását
  szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által
  üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik
  felelősséggel azokért.
 • Kérjük, tekintse
  át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve
  adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen
  formában megadná.
 1. Cookie-k
 • Adatkezelő
  tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak,
  miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő
  végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes
  körű
 • az adatkezelés céljára is kiterjedő –
  tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott
  tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt
  analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
 • Adatkezelő a következő cookie-kat használja,
  amelyek célját alább határozza meg: 
  • Feltétlenül szükséges cookie-k
 1. Az ilyen cookie-k
  nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása
  nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő
  működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett
  információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
 1. Ezek a cookie-k
  nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek
  marketing célokra használhatók fel.
 1. Feltétlenül
  szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt
  gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében
  tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő
  segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a
  weboldal legnépszerűbb részei.
 • Funkcionális cookie-k
 1. Ezek a cookie-k
  biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és
  megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín,
  betűméret, elrendezés). 
  1. Célzott cookie-k
 1. i.     A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a
  weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A
  weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz,
  termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb
  ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

d.  Harmadik fél által biztosított cookie-k

 1. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan,
  harmadik fél

– például
egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott
tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a
harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon
is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 • A cookie továbbá
  segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát
  weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
 1. Analitika, Facebook pixel (képpont)
 • Adatkezelő a
  weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel
  (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot
  ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebooknak, amikor a felhasználó felkeresi az
  oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra
  fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti,
  hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb
  valószínűségű a Facebookon kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes
  adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról,
  működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

IV.     Facebook remarketing

 • Adatkezelő a
  weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek
  célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő
  reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebookot használja. A
  Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem
  továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon
  található bővebb információ.
 • Google Adwords remarketing
 • 7. Adatkezelő a
  weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek
  célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő
  reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a

Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre,
vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google
rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem
továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com
oldalon található bővebb információ.

 • Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai
  rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét,
  hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a
  látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan
  visszautasítani.
 1. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó
  egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal
  kapcsolatos preferenciáit.
 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét,
  hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a
  weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

11.
ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

 1. Főszabály alapján Adatkezelő külső
  adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.
 • Abban 
  az  esetben,  ha 
  Adatkezelő  könyvelési,  bérszámfejtési  feladatokkal,

és/vagy
kézbesítés, csomagkiszállítás, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy
egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz
meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai a Szabályzat I. sz.
mellékletében kerülnek meghatározásra.

 • Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót
  vesz igénybe, úgy a következő szabályokat kell betartani és betartatni:
 1. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési
  műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
 • Az adatfeldolgozó
  tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek
  között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
  törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
 • Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során
  más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
 • Az adatfeldolgozó
  az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes
  adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
  céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
  Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 • Az EU 2016/679
  Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst,
  az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti
  az Adatkezelőnek.
 • Adatok
  továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel
  történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály
  felhatalmazása alapján kerül sor.
 • Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít,
  ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a
  személye meghatározott.
 • Az érintett
  hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az
  adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja,
  adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

Adattovábbítás
Adatkezelő szervezetén belül

 • Adatok
  Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani
  kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az
  adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda
  hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

Adattovábbítás az
Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé

 • Adatkezelő az
  érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor
  továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett
  számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és
  érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket tájékoztató
  útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára.
  Adatkezelő Partnerei a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.
 • Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő
  kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja Partnerei számára, amelyekhez
  érintett előzetesen hozzájárult.
 1. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak
  érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő,
  de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.
 1. Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló
  adattovábbításokon túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében
  továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson
  kívül eső más adat továbbítása tilos.
 1. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ
  INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
 1. Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti
  tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 • Adatkezelő
  gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges
  technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt
  adatállományok tekintetében.
 • Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó
  jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
 • Ugyancsak
  gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
  intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
  irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
  szükségesek.
 • Adatkezelő az
  adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
  valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
  megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Az adatbiztonság
  szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és
  formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is
  gondoskodhat.
 • Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és
  egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban,
  utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését
  biztosító rendben kötelesek eljárni.
 • Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek
  érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő
  felkészítéséről.
 • Adatkezelő az
  adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
  tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges
  adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok

magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene.

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel
  kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 
  1. A jogosulatlan
   hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és
   hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem,
   hálózati védelem);
 • Az adatállományok
  helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
  biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről
  (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről
  (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó
  eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb
  elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
  bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a
  szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon
  biztosítja, hogy 
  1. az érintett által megadott személyes adatokat
   csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon
   kapcsolja össze.
 • gondoskodik
  arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai
  férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk
  ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
 • az adatok valamennyi módosítása a módosítás
  időpontjának megjelölésével kerül sor.
 • a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme
  alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
 • az adatokról biztonsági mentés készül.
 1. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen
  azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve
  tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 1. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával,
  érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő
  informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának,
  jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait
  hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem
  teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 1. 14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy
  közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim –
  adatok személyes adatnak nem minősülnek.

13. AZ ADATKEZELŐ
NYILATKOZATAI

 • Az Adatkezelő kijelenti, hogy
 1. az adatkezelés
  során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló
  2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 • az adatkezelés
  során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a
  Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban
  feladatuk van.
 • gondoskodik
  arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan
  hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és előzetes
  tájékoztatás kötelezettségét.
 • a weboldal a látogatók
  személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban
  kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket
  tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében
  eljárási szabályokat alakít ki.
 • az érintettek
  személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban
  kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket
  tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében
  eljárási szabályokat alakít ki.
 • az általa kezelt
  adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és
  adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
  elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 • a tőle elvárható
  módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan
  hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés,
  megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai
  feltételek garantálása érdekében.
 • a neki megadott személyes adatokat nem
  ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 1. a személyes
  adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben
  továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban
  az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy
  törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes
  adatra nézve teljesülnek.

j.    kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális
vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie
és működtetnie nem szükséges.

k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.

 • belföldi adatkezelő
  részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
  az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
  adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
  meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
  egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
 • az adatvédelmi
  incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
  tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett
  személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
  az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
  megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
  meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
 • az EU 2016/679
  Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése vagy
  feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság,
  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő
  indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
  az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a
  felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
  nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve
  .
  Az adatbiztonsági incidensekbejelentésének kötelezettsége indokolt és
  nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.
 • ha az adatvédelmi
  incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
  jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, így közli 
  • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
   tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  • az adatvédelmi incidensből eredő,
   valószínűsíthető következményeket;
 1. az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens
  orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
  adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
  célzó intézkedéseket.
 • 3.      Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem
  adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének
  jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
 • Megfelelő
  biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt
  személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy
  jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
  hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 1. Adatkezelő a
  tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az egyes
  adatkezelések jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
  személyek jogaira és szabadságaira, a változó valószínűségű és súlyosságú
  kockázat figyelembevételével olyan intézkedéseket hozhat, amelyek célja
  egyrészt az adatvédelmi elvek, másrészt a törvényi követelmények és érintettek
  jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
  Ennek körében Adatkezelő álnevesítést hajthat végre, ha azt törvény nem zárja
  ki és az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban van.
 • A személyes
  adatok álnevesítése csökkentheti az érintettek számára a kockázatokat, valamint
  segíthet az Adatkezelőnek (és az adatfeldolgozó(i)nak, ha igénybe vesz
  adatfeldolgozót) abban, hogy az adatvédelmi kötelezettségeiknek
  megfeleljen(ek). Amennyiben Adatkezelő álnevesítést használ, akkor annak
  feltételeit külön szabályzatban állapítja meg és teszi közzé. Az ilyen szabályzat
  a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.
 • Az álnevesített
  személyes adatokat, amelyeket további információ felhasználásával valamely
  természetes személlyel kapcsolatba lehet hozni, azonosítható természetes
  személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni.
 • Adatgazda az a
  Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési
  jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik
  személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába
  jutott.
 • Az adatgazda a
  birtokában lévő adatokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor
  hatályos Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat előírásainak megfelelően
  jogosult és köteles kezelni.
 • Adat törlését,
  helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult
  adatgazda, vagy belső adatvédelmi felelős (ha van ilyen kinevezve), vagy az
  ügyvezető végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról,
  hogy annak jogszabályban, a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatbiztonsági
  Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak.
  Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének,
  zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó adatgazdának,
  belső adatvédelmi felelősnek, vagy ügyvezetőnek megfelelően dokumentálni kell.
 • Az adatgazda köteles
 1. a munkafolyamatok megfelelő szabályozása,
  szervezése útján gondoskodni arról, hogy
 1. maradéktalanul érvényesüljenek az adat- maradéktalanul
  érvényesüljenek az adat- és titokvédelmi előírások;
 1. az egyes
  Munkatársak, Partnerek kizárólag a feladatellátásukhoz szükséges mértékben
  juthassanak az adatok birtokába; ugyanakkor
 1. adatkezelése
  során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis az adatok a hozzáférésre
  jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára elérhetőek és
  felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;
 1. az adatok
  illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázata a lehető
  legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével
  összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített
  adatokat (pl. manuálisan kitöltött formanyomtatvány, kinyomtatott Word vagy
  Excel dokumentum, stb.) köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az
  elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek érdekében az
  adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés
  helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban,
  szekrényben) kell tartania;
 • az adott terület
  adatkezelési és adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó
  adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá az Adatkezelő szabályzataival összhangban
  történjen;
 • az elvárható legnagyobb
  gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben kötelesek megtenni mindazokat a
  technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a mindenkor hatályos
  Adatvédelmi- és Adatbiztonsági

Szabályzat előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt,
amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;

 • a felhasználói
  azonosító és a jelszó titkos kezelésére, e feladat teljesítése körében az
  adatgazda az azonosító és jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és
  kizárólag saját felhasználás céljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia
  kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki más ne férhessen hozzá. Az adatgazda
  az elektronikus adattárolási helyeken (nyilvántartási rendszerben) rögzített
  adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját
  felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;
 • az elektronikusan
  tárolt adatok elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa
  használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként
  biztonsági mentést végezni, vagy e feladat elvégzéséről rendszeres időközönként
  értesíteni az ügyvezetőt.
 • Amennyiben
  adatkezeléssel összefüggő ügyben a vonatkozó jogszabályok és/vagy az Adatkezelő
  szabályzatainak rendelkezéseinek értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos
  kérdés merül fel, az adatgazda iránymutatást kérhet, vagy indítványozhatja
  állásfoglalás kérését az ügyvezetőtől.
 • Az adatgazda az
  adatkezelésre, adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
  továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat, egy más
  belső szabályzat, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás rendelkezéseinek
  megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően
 1. büntetőjogi és/vagy
 • polgári jogi és/vagy
 • munkajogi felelősséggel tartozhat.
 1. Az adatgazda egyes feladatait a vonatkozó
  szerződés tartalmazza, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és
  Adatbiztonsági Szabályzat, az SzMSz, munkaköri leírás, titoktartási
  megállapodás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.
 1. Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül,
  tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása,
  többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta
  eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata,
  felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül.
  Szabályzat szerzője az Adatkezelő.
 1. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a
  Szabályzat az Adatkezelő sajátos adatkezelési tevékenységei alapján készült, és
  nem használható sablonként, mintaként. Minden adatkezelőnek a saját működése
  szerinti szabályozásra van szüksége.
 1. A Szabályzata olvasója, felhasználója tudomásul
  veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt,
  tehát az Adatkezelőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó
  50.000.- Ft. Szabályzat olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen
  kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja fel a Szabályzatot.
  Szerzői jogi jogsértés esetén az Adatkezelő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz,
  melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Kelt: 2018.
december hó 1. nap

Léleképítő
Szellemi Önfejlesztő Bt.

A Léleképítő
Szellemi Önfejlesztő Bt.– „BALANCE-CLUB” Adatvédelmi- és Adatbiztonsági
Szabályzatának I. sz. Melléklete

Hivatkozva
az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat 11. fejezet 2. pontjában
meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket,
hogy az Adatkezelő

 1. kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési
  feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:

Képviseli:

Hivatkozva
az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat 11. fejezet 8. pontjában
meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket,
hogy az Adatkezelő Partnerei a következők:

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:

Képviseli:

Kelt: 2018.
december hó 1. nap

Léleképítő
Szellemi Önfejlesztő Bt.

Érdekel ez a téma, és több információra van szükségem a döntéshez!

Miért a legnagyobb ellenséged a XXI. században a rejtett gyulladás

Miért rendkívül fontos az Omega3, és miért tragikus, hogy eltűnt az ételeinkből

Minden információt megosztok veled dr. Paul Claytonról és a Zinzino-ról